Асемблиране на електрически табла

Фирмата предлага асемблиране на главни, електромерни, междинни и крайни електроразпределителни табла, както и на табла за контрол и управление на електросъоръжения. Таблата се изработват в съответствие с БДС 1139 – 89 и всички последващи стандарти. Преди да се предадат на клиента те се тестват съгласно БДС EN 60439 – 1: 2002, като им се издава сертификат за качество, както и декларация за съответствие съгласно „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за ползуване в определени граници на напрежението“ към чл.7 от ЗТИП. Предлагаме технически консултации и решения, съобразно нуждите на клиента. Извършваме доставка и монтаж на таблата.

Copyright © All Rights Reserved.